Partijos įstatai

LAISVĖS PARTIJOS ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Laisvės partija (toliau – Partija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra politinė partija, įsteigtas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą bei šiuos įstatus.
 • Partija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu, kitais teisės aktais, šiais įstatais bei savo programa.
 • Partijos buveinė keičiama partijos Valdybos sprendimu.
 • Partijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

II. VEIKLOS TIKSLAI

 • Partijos tikslai – skleisti ir įgyvendinti liberalizmo politines idėjas, politinėmis priemonėmis siekti pagarbos asmens laisvei, atstovauti Lietuvos Respublikos piliečių politinei valiai Lietuvos Respublikos Seime, Europos Parlamente, savivaldybių tarybose, viešojoje erdvėje. Partijos veiklos sritys – partija formuoja ir įgyvendina savo programą švietimo, žmogaus teisių, ekonomikos ir inovacijų, viešojo valdymo, sveikatos, socialinių reikalų, aplinkosaugos, energetikos, kultūros, teisingumo, užsienio reikalų, krašto apsaugos bei kitose visuomenei ir valstybei svarbiose srityse.
 • Savo veikloje Partija ir jos organai vadovaujasi šiais principais:
  • Įstatymo viršenybės ir valdžių atskyrimo;
  • Pagarbos privačiai nuosavybei ir ekonominei iniciatyvai;
  • Pagarbos įvairovei ir atviros visuomenės puoselėjimo;
  • Asmeninės atsakomybės, skaidrumo ir pilietiškumo;
  • Liberalios demokratijos išlaikymo ir stiprinimo;
  • Vakarietiškos geopolitinės krypties.
 • Partijos veiklos rūšys – partija rengia ir politinėmis priemonėmis siekia įgyvendinti partijos programą, kelia kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamentą, savivaldybių merus ir tarybas, Lietuvos Respublikos Prezidentus, deleguoja savo atstovus vykdomosios valdžios institucijose, inicijuoja ir dalyvauja referendumuose, bendradarbiauja su kitomis politinėmis partijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, inicijuoja ir organizuoja diskusijas, viešąsias akcijas, konferencijas, mokymus ir kitus renginius, palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir kitų valstybių politinėmis partijomis, įgyvendina kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintas politinių partijų teises.

III. LAISVĖS PARTIJOS VALDYMO ORGANAI

 • Laisvės partijos organai:
 • Suvažiavimas
 • Valdyba
 • Pirmininkas
 • Politinė taryba
 • Etikos ir skaidrumo komisija
 • Kontrolės komisija
 • Partijos administracija
 • Partijos organai yra vienasmeniai ir kolegialūs. Vienasmenis Partijos valdymo organas yra Partijos pirmininkas (toliau – pirmininkas), kolegialus Partijos valdymo organas yra Valdyba (toliau – Valdyba).
 • Partijos suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas) yra aukščiausias Partijos organas, kuris priima svarbiausius Partijos sprendimus.
 • Valdyba, Etikos ir skaidrumo komisija, Kontrolės komisija yra renkami slaptu balsavimu Suvažiavimo metu. Balsavimo tvarką nustato ir tvirtina Suvažiavimas.
 • Partijos pirmininko rinkimų tvarką nustato Valdyba.

IV. SUVAŽIAVIMAS

 • Partijos Suvažiavimas yra aukščiausias Partijos organas, Valdybos sprendimu šaukiamas kartą per du metus arba reikalaujant daugiau nei 1/2 partijos skyrių.
 • Suvažiavimo darbotvarkę, datą, vietą, laiką tvirtina Valdyba savo sprendimu. Administracijos vadovas organizuoja suvažiavimą. Administracijos vadovas ne vėliau nei prieš 30 (trisdešimt) dienų nuo numatomos suvažiavimo datos išsiunčia pranešimą apie šaukiamą Suvažiavimą kiekvienam skyriui, nurodydamas Valdybos patvirtintą preliminarią darbotvarkę.
 • Per 14 (keturiolika) dienų nuo gauto pranešimo apie šaukiamą Suvažiavimą kiekvienas partijos narys gali teikti savo siūlymus Valdybai dėl darbotvarkės klausimų. Jeigu Valdyba motyvuotai atsisako klausimą įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę arba klausimą išbraukti iš Suvažiavimo darbotvarkės, dėl klausimo įtraukimo arba išbraukimo balsuoja Suvažiavimas.
 • Neeilinis suvažiavimas gali būti šaukiamas Partijos pirmininko, Valdybos ir daugiau nei 1/2 visų skyrių iniciatyva. Sprendimą dėl neeilinio Suvažiavimo priima Valdyba.
 • Neeilinio suvažiavimo darbotvarkę pasiūlo jo iniciatorius.
 • Tuo atveju, kai šaukiamas neeilinis Suvažiavimas, Administracijos vadovas ne vėliau nei prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki Suvažiavimo, išsiunčia pranešimą apie šaukiamą Suvažiavimą kiekvienam skyriui, nurodydamas preliminarią siūlomą darbotvarkę.
 • Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo gauto pranešimo apie šaukiamą neeilinį Suvažiavimą kiekvienas narys gali teikti savo siūlymus Valdybai dėl darbotvarkės klausimų. Dėl papildomų darbotvarkės klausimų sprendžia Suvažiavimas.
 • Suvažiavimo delegatai yra Valdybos, Kontrolės ir Etikos ir skaidrumo komisijų nariai, Partijai priklausantys Seimo nariai, Europos Parlamento nariai, savivaldybių tarybų nariai, bei skyrių atstovai. Skyrių atstovavimo tvarką, proporcingą susimokėjusių nario mokestį skyrių narių skaičiui, nustato Valdyba. Suvažiavimo delegatas dėl darbotvarkės klausimų gali balsuoti nuotoliniu būdu, balsavimo tvarką nustato Valdyba.
 • Suvažiavimas laikomas teisėtų, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Suvažiavimo delegatų.
 • Suvažiavime sprendimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė Suvažiavimo delegatų.
 • Suvažiavimas priima svarbiausius Partijos sprendimus:
 • keičia Partijos įstatus, programą. Įstatų ir programos keitimą gali inicijuoti 1/3 visų narių arba Valdyba paprasta balsų dauguma. Įstatai ir programa gali būti pakeisti, jeigu už tai balsuoja daugiau kaip pusė Suvažiavime dalyvaujančių delegatų;
 • tvirtina Partijos pirmininką, renka Valdybos narius, Etikos ir skaidrumo komisijos narius bei Kontrolės komisijos narius;
 • Partijos pirmininko teikimu tvirtina Partijos pirmininko pavaduotojus;
 • tvirtina Partijos rinkimų programą, tvirtina kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamentą, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, sprendžia kitus Partijos veiklos klausimus;
 • tvirtina Partijos daugiamandačių ir vienmandačių apygardų kandidatų sąrašą  Seimo rinkimuose;
 • tvirtina Partijos kandidatų sąrašą Europos Parlamento rinkimuose;
 • tvirtina Partijos deleguotą kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus;
 • priima sprendimą dėl politinės partijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
 • Tvirtina Partijos etikos ir skaidrumo kodeksą;
 • Tvirtina Pirmininko parengtą bei Valdybos patvirtintą Partijos finansinės veiklos ataskaitą;
 • Pirmininko teikimu tvirtina Partijos veiklos atskaitą.

V. VALDYBA

 • Valdyba yra kolegialus Partijos valdymo organas.
 • Valdybą sudaro Partijos pirmininkas ir 20 (dvidešimt) Suvažiavime išrinktų narių. Valdyba Suvažiavimo metu renkama 2 (dvejų) metų kadencijai.
 • Valdybai vadovauja Partijos pirmininkas.
 • Valdybą gali atšaukti neeilinis Suvažiavimas.
 • Valdyba:
 • organizuoja Partijos veiklą;
 • šaukia Suvažiavimą, tvirtina jo darbotvarkę, datą, vietą, laiką;
 • teikia Suvažiavimui tvirtinti Partijos programines nuostatas, organizuoja rinkimų programų parengimą;
 • svarsto Partijos programos įgyvendinimą;
 • teikia rekomendacijas Partijos išrinktiems nariams (išrinktiems Seimo, savivaldybių tarybų, Europos Parlamento rinkimuose) dėl Partijos programos, Etikos ir skaidrumo kodekso laikymosi; jeigu išrinkti Partijos nariai nesilaiko Etikos ir skaidrumo kodekso, Valdyba balsų daugumos nutarimu gali kreiptis į Partijos Etikos ir skaidrumo komisiją dėl šių narių šalinimo iš Partijos arba narystės sustabdymo;
 • pagal poreikį inicijuoja ir administruoja veiklos grupių sukūrimą. Veiklos grupės yra skirtos atskirų projektų įgyvendinimui, jos privalo turėti aiškius tikslus, terminus, paskirtus atsakingus asmenius ir negali prieštarauti Partijos programai , Etikos ir skaidrumo kodeksui bei šiems Įstatams.
 • nustato skyrių ir narių atstovavimo Suvažiavime tvarką;
 • nustato ir tvirtina Partijos pirmininko rinkimų tvarką;
 • organizuoja ir inicijuoja rinkimų štabo darbus;
 • inicijuoja atvirus rinkimus keliant kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos Prezidentus. Tvirtina atvirų rinkimų tvarką;
 • teikia Suvažiavimui tvirtinti Partijos atstovus Seimo rinkimų vienmandatėse apygardose bei teikia Suvažiavimui tvirtinti Partijos sąrašą daugiamandatėje apygardoje;
 • tvirtina Partijos Skyrių keliamų kandidatų į merus rinkimų tvarką, bei tvirtina skyriuose išrinktus kandidatus į merus;
 • tvirtina Partijos keliamų kandidatų į merus ir savivaldybių tarybų narius tose savivaldybėse, kuriose nėra veikiančių partijos skyrių;
 • nustato steigiamų Skyrių sąrašą;
 • Etikos ir skaidrumo komisijos teikimu gali šalinti narius arba stabdyti jų narystę Partijoje;
 • nustato  atvejus, kai nario mokestis būtų skiriamas ne tik skyriui, kuriam priklauso narys, bet ir administracinei ir organizacinei partijos veiklai vykdyti;
 • teikia suvažiavimui tvirtinti pirmininko parengtą ir Valdybos patvirtintą Partijos finansinės veiklos ataskaitą;
 • Tvirtina partijos metinį biudžetą;
 • tvirtina Partijos metinį veiklos planą;
 • teikia Suvažiavimui tvirtinti Valdybos veiklos ataskaitą;
 • pirmininko teikimu tvirtina Partijos administracijos vadovą, administracijos vadovo teikimu tvirtina administracijos darbo užmokesčio fondą;
 • administracijos vadovui negalint vykdyti pareigų, skiria kitą asmenį eiti šias pareigas;
 • nustato metinį nario mokestį.
 • Partijos pirmininkas arba jo įgaliotas Partijos pirmininko pavaduotojas šaukia Valdybos posėdžius, teikia tvirtinti jų darbotvarkes. Valdybos posėdžiai privalo būti sušaukti, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Valdybos narių. Toks Valdybos posėdis privalo būti suorganizuotas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jo sušaukimo.
 • Valdyba gali priimti sprendimus, kai dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių. Sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma, Valdybos narys dėl darbotvarkės klausimų gali balsuoti ir nuotoliniu būdu, kurio tvarką nustato Valdyba.
 • Visi Valdybos posėdžiai yra atviri Partijos nariams.
 • Jeigu Valdybos posėdyje nėra kvorumo, jis laikomas neįvykusiu.

VI. PIRMININKAS

 • Partijos pirmininkas yra vienasmenis Partijos valdymo organas. Jis vadovauja Partijai ir ją atstovauja.
 • Pirmininkas yra renkamas 2 (dvejų) metų kadencijai tiesioginiuose rinkimuose. Pirmininko rinkimuose gali dalyvauti visi Partijos nariai, sumokėję nario mokestį. Partijos pirmininko rinkimai vyksta slaptu balsavimu, Valdybos nustatyta tvarka.
 • Pirmininkas laikomas išrinktu tiesioginiuose rinkimuose dalyvavusių  narių balsų dauguma.
 • Pirmininko rinkimų rezultatus tvirtina Suvažiavimas.
 • Nepasibaigus kadencijai pirmininką atšaukti gali tik Suvažiavimas daugiau kaip pusės visų narių balsų dauguma. Pirmininkui atsistatydinus arba negalint eiti pareigų, jo pareigas eina Valdybos paskirtas Valdybos narys iki tol, kol visuotiniuose rinkimuose bus išrinktas naujas pirmininkas.
 • Pirmininkas:
 • teikia Suvažiavimui tvirtinti 5 (penkis) savo pavaduotojus, nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis;
 • vadovauja ir pirmininkauja Partijos Valdybai;
 • gali šaukti neeilinį Partijos Suvažiavimą;
 • rengia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti pirmininko veiklos ataskaitą;
 • sprendžia organizacinius klausimus, susijusius su Partijos finansais;
 • gali kreiptis į Etikos ir skaidrumo komisiją dėl galimo Etikos ir skaidrumo kodekso pažeidimo;
 • teikia Valdybai tvirtinti administracijos vadovo kandidatūrą;
 • pagal savo kompetenciją Pirmininkas gali vykdyti ir kitas funkcijas, jeigu jos nėra priskirtos kitiems Partijos organams pagal šiuos Įstatus, taip pat Suvažiavimo, Valdybos sprendimais.

VII. POLITINĖ TARYBA

 • Partijos Politinė Taryba (toliau – Taryba) yra patariamasis organas, kurį sudaro Partijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojai, Valdyba, išrinkti Partijos Seimo, Europos Parlamento nariai, savivaldybių merai, skyrių pirmininkai ir skyrių deleguoti atstovai, deleguojant po 1 (vieną) papildomą atstovą už kiekvienus 50 (penkiasdešimt) nario mokestį susimokėjusių skyriaus narių. Tarybai pirmininkauja Partijos pirmininkas arba jo įgaliotas kitas Tarybos narys.
 • Taryba svarsto svarbiausius politinius klausimus ir partijos pozicijas aktualiais politikos klausimais ir teikia savo siūlymus Valdybai, Administracijai.
 • Taryba analizuoja Partijos atstovų veiklą Seime,  Europos Parlamente ir savivaldybių tarybose, kartu su Valdyba teikia jai rekomendacijas ir politinių sprendimų pasiūlymus.
 • Partijos pirmininko teikimu aptaria Partijos kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių, Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų, Partijos frakcijos Seime seniūno ir jo pavaduotojų bei kitų politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojų pareigas.
 • Taryba gali priimti sprendimus, kai Tarybos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma, Tarybos narys dėl darbotvarkės klausimų gali balsuoti nuotoliniu būdu Tarybos nustatyta tvarka.

VIII. ETIKOS IR SKAIDRUMO KOMISIJA

 • Etikos ir skaidrumo komisija vadovaujasi šiais Įstatais, Partijos Suvažiavimo patvirtintu Etikos ir skaidrumo kodeksu.
 • Etikos ir skaidrumo komisiją sudaro 9 (devyni) nariai, kurie yra renkami 2 (dviejų) metų kadencijai visuotiniu balsavimu Suvažiavimo metu.
 • Etikos ir skaidrumo komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją išsirenka pati komisija iš savo narių tarpo.
 • Etikos ir skaidrumo komisijos posėdžius šaukia jos pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas. Komisijos posėdžiai gali vykti ir  nuotoliniu būdu elektroninio ryšio priemonėmis, Etikos ir skaidrumo komisijos nustatyta tvarka.
 • Etikos ir skaidrumo komisija turi teisę aiškinti šiuos Įstatus ne mažiau kaip pusės visų narių sprendimu.
 • Etikos ir skaidrumo komisija:
 • sprendžia ginčus tarp Partijos narių, valdymo organų (išskyrus Suvažiavimo);
 • teikia išvadas narystės klausimais, Partijos narių, Valdybos arba skyrių iniciatyva vertina narių elgesį, jų veiklos atitikimą šiems įstatams, Etikos ir skaidrumo kodeksui ir gali siūlyti Skyriui ir (arba) Valdybai šalinti Narius arba stabdyti jų narystę Partijoje;
 • nagrinėja skundus dėl pirmininko, Valdybos, Tarybos, Partijos skyrių priimtų sprendimų.
 • Nepasibaigus kadencijai Etikos ir skaidrumo komisiją arba jos pavienius narius atšaukti gali tik Suvažiavimas daugiau kaip pusės dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Pirmininkui atsistatydinus arba negalint eiti pareigų, jo pareigas eina jo pavaduotojas.

IX. POLITINĖS PARTIJOS VALDYMO ORGANŲ ATSKAITOMYBĖS SUVAŽIAVIMUI IR JŲ VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 • Renkami Partijos organai – pirmininkas, Valdyba, Etikos ir skaidrumo komisija, Kontrolės komisija apie savo veiklą atsiskaito Suvažiavimo metu.
 • Valdymo organų veiklos kontrolę vykdo Kontrolės komisija.
 • Kontrolės komisiją sudaro 9 (devyni) nariai, kurie yra renkami 2 (dvejiems) metams Suvažiavimo metu. Kontrolės komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją išsirenka pati komisija iš savo narių tarpo balsų daugumos principu.
 • Kontrolės komisijai susirinkus į pirmąjį posėdį turi būti patvirtintas Kontrolės komisijos darbo reglamentas.
 • Kontrolės komisija sprendimus priima posėdžiuose, kurie vyksta ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per pusmetį. Kontrolės komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, jo nesant ar negalint eiti savo pareigų – Kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojas.
 • Kontrolės komisijos nariais negali būti Partijos pirmininkas, Valdybos, Tarybos nariai, Etikos ir skaidrumo komisijos nariai, administracijos vadovas bei administracijos darbuotojai.
 • Kontrolės komisija kontroliuoja Partijos turto ir finansų naudojimą. Kontrolės komisija tikrina Valdybos, Partijos administracijos, skyrių finansinę veiklą, turto įsigijimą ir jo panaudojimą, teikia pagalbą skyriams finansų klausimais.
 • Nepasibaigus kadencijai Kontrolės komisiją arba jos pavienius narius atšaukti gali tik Suvažiavimas daugiau kaip pusės dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Pirmininkui atsistatydinus arba negalint eiti pareigų, jo pareigas eina jo pavaduotojas.

X. PARTIJOS ADMINISTRACIJA

 • Partijos administracija (toliau – administracija) organizuoja ir administruoja Partijos kasdieninę veiklą. Administraciją sudaro administracijos vadovas ir darbo sutarties pagrindu dirbantys asmenys.
 • Administracijos vadovą pirmininko teikimu tvirtina Partijos Valdyba.
 • Administracija:
 • Vykdo Partijos lėšų ir turto apskaitą;
 • Vykdo ir įgyvendina Suvažiavimo, Valdybos, Partijos pirmininko sprendimus, informuoja apie juos narius ir skyrius;
 • Vykdo kitas Suvažiavimo, Valdybos, pirmininko pavestas funkcijas;
 • Organizuoja Partijos renginius;
 • Rengia Partijos administracijos metinį išlaidų ir metinį veiklos planą, teikia jį Valdybai tvirtinti;
 • Teikia metodinę, konsultacinę, organizacinę pagalbą skyriams;
 • pagal poreikį, organizuoja veiklos grupių darbą;
 • Tvarko Partijos narių duomenų bazę ir informacinę sistemą;
 • tvarko nuolatinę Partijos narių apskaitą, renka duomenis iš skyrių;
 • yra atsakinga už Partijos raštvedybą, archyvus;
 • teikia reikalingą administracinę pagalbą Partijos organams;
 • Teikia reikalingą informaciją valstybės institucijoms apie Partijos veiklą.
 • Administracijos vadovas yra atskaitingas Partijos pirmininkui ir Valdybai. Administracijos vadovas atlieka šias funkcijas:
 • Organizuoja administracijos veiklą, vadovauja administracijos darbuotojams ir prižiūri jų darbą;
 • Partijos pirmininko įgaliojimu Partijos vardu sudaro sandorius pagal administracijai priskirtas funkcijas ir kitus sandorius, taip pat yra įgaliotas atstovauti Partijai bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis, kai klausimai yra susiję su Partijos finansine ir ūkine veikla;
 • Partijos pirmininko pavedimu atidaro ir uždaro Partijos sąskaitas bankuose;
 • Užtikrina metinio veiklos plano ir metinio išlaidų plano vykdymą;
 • Informuoja Suvažiavimą, Valdybą, pirmininką apie metinio veiklos plano ir metinio išlaidų plano vykdymą;
 • Teikia Valdybai tvirtinti metinį administracijos darbuotojų darbo užmokesčio fondą;
 • Atlieka kitas Suvažiavimo, Valdybos, pirmininko pavestas funkcijas.
 • Administracijos vadovu ir/ar administracijos darbuotoju negali būtų Partijos pirmininkas, Valdybos, Tarybos, Etikos ir skaidrumo komisijos, Kontrolės komisijos nariai.
 • Administracijos vadovui negalint vykdyti pareigų, šias pareigas eina Valdybos paskirtas asmuo.

XI. PARTIJOS SKYRIAI

 • Partijos skyrius (toliau – skyrius) yra struktūrinis padalinys, kuris yra steigiamas teritoriniu principu.
 • Skyrius gali būti steigiamas Lietuvos Respublikos administraciniuose vienetuose, užsienio valstybėse. Skyrių gali sudaryti ne mažiau kaip 5 (penki) nariai. Sprendimą dėl skyriaus steigimo ir veiklos nutraukimo priima Valdyba.
 • Skyrius Etikos ir skaidrumo komisijos teikimu gali šalinti narius arba stabdyti jų narystę Partijoje.
 • Aukščiausias skyriaus organas – visuotinis skyriaus narių susirinkimas. Susirinkimas vyksta ne rečiau nei kartą per metus. Susirinkimo metu sprendimai yra priimami paprastąja balsų dauguma, kai jo metu dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 skyriaus narių. Dėl visuotinio skyriaus narių susirinkimo darbotvarkės sprendžia susirinkimo dalyviai. Balsuoti dėl visuotinio skyriaus narių susirinkime svarstomų klausimų galima ir raštu arba elektroniniu būdu, Skyriaus nustatyta tvarka.
 • Neeilinį visuotinį skyriaus narių susirinkimą gali inicijuoti ir ne mažiau kaip 1/4 skyriaus narių.
 • Skyriaus Pirmininkas šaukia visuotinį skyriaus narių susirinkimą ir apie tai visus skyriaus narius, Partijos Valdybą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki šaukiamo visuotinio narių susirinkimo datos;
 • Visuotinis skyriaus narių susirinkimas:
 • Svarsto Partijos politinės veiklos klausimus, teikia savo pasiūlymus Valdybai;
 • Suvažiavimui siūlo ir kelia pretendentų kandidatūras kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius.
 • Pagal patvirtintą Valdybos tvarką, organizuoja kandidato į savivaldybės merus rinkimus, ir teikia išrinktą kandidatą Partijos Valdybai tvirtinti;
 • tvirtina skyriaus pateiktą savivaldybės tarybos kandidatų sąrašą;
 • teikia Valdybai tvirtinti skyriaus teritorijoje esančių/ios vienmandačių/tės apygardų/os kandidatus/a;
 • Tvirtina Partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams;
 • Gali kelti ir siūlyti savo kandidatus į partijos valdymo organus;
 • 2 (dviejų) metų kadencijai slaptu balsavimu renka skyriaus pirmininką. Skyriaus pirmininko teikimu renka jo pirmąjį ir kitus pavaduotojus. Skyriaus pirmininku negali būti Partijos pirmininkas.

XII. NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 • Partijos steigėjais ir nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, nepriklausantys kitoms politinėms partijoms ar politinėms organizacijoms. Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, sulaukę 18 metų ir nesantys kitų šalių partijų ar politinių organizacijų nariais, gali būti Partijos nariais.
 • Asmuo, stojantis į Partiją, pildo pretendento anketą. Pretendento anketoje asmuo įsipareigoja laikytis Partijos programos, įstatų, Etikos ir skaidrumo kodekso.
 • Jeigu asmuo nepriklausė jokiai kitai politinei partijai ar politinei organizacijai, Partijos narystė patvirtinama, kai asmuo pateikia Pretendento anketą Skyriui ir sumoka nario mokestį. Jeigu gyvenamojoje teritorijoje nėra veikiančio Skyriaus, Pretendento anketa pateikiama Valdybai.
 • Jei asmuo per paskutinius ketverius metus buvo kitos politinės partijos nariu arba per paskutinius ketverius metus dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų, Prezidento rinkimuose ir/ar buvo paskirtas kitos politinės partijos ar politinės organizacijos į politinio pasitikėjimo postą, tokio pretendento prašymą turi patvirtinti ne mažiau nei 3/5 visų Valdybos narių. Po Valdybos patvirtinimo asmuo turi sumokėti nario mokestį.
 • Jeigu Valdyba, vadovaudamasi šių Įstatų 75 punktu, nepatvirtina asmens narystės Partijoje, jam gali būti suteikiamas „Pretendento statusas“, kuris reiškia, jog toks asmuo, ne vėliau kaip po 6 (šešių) mėnesių galėtų teikti pakartotinį prašymą Valdybai balsuoti dėl jo narystės Partijoje iš naujo.
 • Jeigu Partijos narystės siekia renkamose pareigose esantis asmuo (savivaldybės tarybos narys, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Europos Sąjungos Parlamento narys), jo narystė gali būti tvirtinama tik Valdybai 2/3 kvalifikuotos daugumos balsavimu pasisakius už tokio asmens narystę Partijoje.
 • Partijos Valdyba arba skyrius per 1 (vieną) mėnesį turi teisę anuliuoti narystę, jeigu asmuo nurodė melagingus savo asmens duomenis.
 • Partijos narys gali išstoti iš Partijos arba sustabdyti savo narystę Partijoje, kai raštu informuoja skyrių, kuriam jis priklauso, arba Valdybą.
 • Partijos įstatus pažeidusiam Partijos nariui gali būti sustabdyta narystė, motyvuotu Valdybos arba Skyriaus, kuriam jis priklauso sprendimu, kai tokį siūlymą teikia Etikos ir skaidrumo komisija. Narystė Partijoje atkuriama Skyriaus, priėmusio sprendimą dėl narystės sustabdymo, arba Valdybos sprendimu, kai yra pašalinamos aplinkybės, dėl kurių narystė buvo sustabdyta.
 • Partijos įstatus pažeidęs Partijos narys gali būti pašalintas iš Partijos motyvuotu Valdybos arba Skyriaus, kuriam priklauso, sprendimu, kai tokį siūlymą teikia Etikos ir skaidrumo komisija.
 • Iš Partijos pašalintas asmuo į Partiją stoti gali iš naujo po 1 (vienerių) metų nuo pašalinimo dienos.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytais atvejais Partijos narys turi sustabdyti narystę Partijoje arba išstoti iš Partijos.
 • Metinio nario mokesčio mokėjimo dydis ir tvarka:
  • Metinis nario mokestis (toliau – nario mokestis) yra nustatomas ir patvirtinamas Valdybos sprendimu.
  • Partijos Valdyba gali sudaryti galimybes mokėti sumažintą arba padidintą nario mokestį priimdama sprendimą. Sumažintas nario mokestis gali būti nustatytas, jeigu to prašo pats narys. Padidintą nario mokestį gali mokėti bet kuris Partijos narys. Padidintas Nario mokestis negali viršyti 360 eurų, jeigu narys nėra pateikęs metinių pajamų ir turto deklaracijų, arba 10 procentų visų nario pajamų, jeigu narys yra pateikęs metines pajamų ir turto deklaracijas.
  • Sumokėtas nario mokestis yra skiriamas partijos skyriui, kuriam priklauso narys, išskyrus atvejus, kai Valdyba nustato kitaip.
  • Nario mokestis už einamuosius metus turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.
  • Jeigu narys nesumoka nario mokesčio iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos, jis automatiškai netenka balso teisės (išskyrus 89 straipsnyje numatytą teisę dėl kandidatų reitingavimo) iki nario mokesčio sumokėjimo dienos.
 • Partijos nario teisės:
 • rinkti ir būti išrinktam į visus Partijos valdymo organus;
 • kelti savo kandidatūrą ir siūlyti kandidatus į rinkimų sąrašus;
 • teikti savo pasiūlymus partijos programai, metiniams veiklos planams;
 • gauti informaciją apie partijos veiklą;
 • inicijuoti veiklos grupių sukūrimą;
 • teritoriniu pagrindu priklausyti Partijos skyriui ir dalyvauti jo veikloje;
 • jeigu narys gyvena užsienyje arba jo gyvenamoje teritorijoje nėra funkcionuojančio skyriaus, narys gali ir nepriklausyti skyriui.
 • sustabdyti ir atkurti savo narystę partijoje;
 • išstoti iš partijos.
 • Partijos nario pareigos:
 • laikytis Partijos įstatų, programos, Etikos ir skaidrumo kodekso;
 • dalyvauti Partijos ir skyriaus, kuriam narys priklauso, veikloje;
 • vykdyti Partijos Suvažiavimo, Valdybos priimtus sprendimus;
 • gerbti ir toleruoti skirtingas narių nuomones;
 • nedaryti žalos Partijos reputacijai, nevykdyti veiklos, kuri galėtų diskredituoti ir menkinti Partiją;
 • mokėti Valdybos patvirtintą nario mokestį.

XIII. PARTIJOS SIMPATIKAI

 • Partijos simpatikai (toliau – simpatikai) yra asmenys, kurie palaiko ir pritaria Partijos vykdomai politikai, vertybėms.
 • Valdyba nustato simpatikų registravimo tvarką.
 • Registruoti simpatikai turi teisę dalyvauti visuose atviruose Partijos sąrašų reitingavimo rinkimuose. Balsavimo metu, toks simpatikų balsas yra lygus vienam Partijos nario balsui.

XIV. POLITINĖS PARTIJOS PABAIGA

 • Partija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik politinės partijos suvažiavimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau nei 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių narių.
 • Partija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso ir Politinių partijų įstatymo nustatyta tvarka ir (ar) likviduoti politinę partiją įstatymų nustatytais atvejais priima teismas.

Politinės partijos įstatai priimti I Laisvės partijos suvažiavime 2019 m. birželio 1 d.

Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė